Δευτ. – Παρασ. : 7:00 – 15:00
+ 30 210 420 7777

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

 • Πράσινη Ανάπτυξη. Στην ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε., η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί για εμάς ύψιστη αξία. Αντιλαμβανόμαστε το φυσικό περιβάλλον ως σημαντικό κεφάλαιο και θεμελιώδη συνθήκη για την ανθρώπινη πρόοδο, ανάπτυξη και παραγωγικότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η επιδίωξη της οικονομικής μεγέθυνσης πρέπει να γίνεται με έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο και με αυξημένο το αίσθημα της υπευθυνότητας και του σεβασμού.

  Στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράσινης Πολιτικής της εταιρείας, έχουμε υιοθετήσει “καθαρότερες” διαδικασίες και δράσεις:

  Εργοτάξια:

  • Τα όποια απόβλητα και κυρίως τα επικίνδυνα, διατίθενται σε εγκεκριμένους και αδειοδοτημένους υπεργολάβους για ασφαλή διάθεση / ανακύκλωση.
  • Οι παλαιές ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές διατίθενται προς ανακύκλωση.
  • Τα απόβλητα δομικών υλικών, όπως πλακάκια, είδη υγιεινής, απορρίμματα ηλεκτρολογικού υλικού, κλπ, διατίθενται σε αδειοδοτημένους υπεργολάβους για την περαιτέρω ασφαλή για το περιβάλλον διαχείρισή τους.

  Εταιρικές Εγκαταστάσεις:

  • Στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, εφαρμόζουμε πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών και εξοικονόμησης φυσικών πόρων (ενέργειας και νερού). Γίνεται συλλογή χαρτιού, μπαταριών και μελανωτών (cartridges), και διάθεσή τους προς ανακύκλωση.
  • Κάθε χρόνο διεξάγουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στα θέματα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης φυσικών πόρων.
  • Έχουμε πιστοποιηθεί με το σύστημα ISO 14001:2015

   

  Κανένα Ατύχημα / Απόλυτη Ασφάλεια / 100% Ασφάλεια. Στην ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε., η ασφάλεια και η πρόληψη των ατυχημάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας. Εγγυόμαστε ότι όλες οι τεχνικές εργασίες πραγματοποιούνται σε συνθήκες Ασφάλειας και Υγιεινής, τόσο για το προσωπικό μας, όσο και για τα πρόσωπα που είναι δυνατόν να επηρεαστούν από τις εργασίες αυτές.

  Η Πολιτική Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζουμε ανανεώνεται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Κάθε έτος, γίνεται ανασκόπηση της Πολιτικής με σκοπό την περαιτέρω βελτίωσή της.

  Οι 8 πυλώνες της Πολιτικής Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας

  • Το Σύστημα Επαγγελματικής Υγείας και ΑσφάλειαςISO 45001:2015, που έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε.
  • Η πλήρης συμμόρφωσημε την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία περί Ασφάλειας, καθώς και με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις του κάθε έργου.
  • Η συνεχής βελτίωσητων επιπέδων Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζουμε κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  • Τα εξειδικευμένα σεμινάρια, με θεματολογία πάνω στην εργασιακή ασφάλεια, που παρακολουθούν τόσο οι εργαζόμενοί μας, όσο και οι μηχανικοί και τεχνικοί των πελατών μας.
  • Ο απαραίτητος εξοπλισμόςκαι όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας που παρέχουμε στο προσωπικό μας.
  • Οι μετρήσιμοι στόχοιΕπαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας που θέτουμε ετησίως, την επίτευξη των οποίων παρακολουθούμε και επιβεβαιώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Οι έκτακτες επιθεωρήσειςπου διεξάγουμε, για τον εντοπισμό επισφαλών εργασιακών συνθηκών, επεμβαίνοντας διορθωτικά εάν χρειάζεται.
  • Ο Υπεύθυνος Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή της Πολιτικής Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

   

  Ύψιστη Ποιότητα / Ανώτατη Ποιότητα / Απόλυτη Ποιότητα / Εγγύηση Ποιότητας Στην ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε., δεν διαπραγματευόμαστε την ποιότητα. Ποιότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας, από την επίτευξη συμφωνίας με τον πελάτη, μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. Στόχος μας είναι να παραδίδουμε έργα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία διακρίνονται για την τεχνική αρτιότητα και την αδιαμφισβήτητη ποιότητά τους, ανταποκρινόμενοι στις επιθυμίες, απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας.

  Η Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζουμε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την εκτέλεση των εργασιών μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των αναλαμβανόμενων έργων. Ικανοποιεί δε πλήρως τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις των Κρατικών/Εποπτευουσών Αρχών. Η Πολιτική Ποιότητας τίθεται σε ανασκόπηση ετησίως, ως προς την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά της.

  Οι 6 πυλώνες της Πολιτικής Ποιότητας:

  1. To Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) των τεχνικών εργασιών μας, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 9001.
  2. Η συνεχής βελτίωσητης ποιότητας των παρεχόμενων τεχνικών εργασιών, με παράλληλη προσπάθεια για περαιτέρω μείωση του κόστους.
  3. Οι μετρήσιμοι αντικειμενικοί στόχοιποιότητας που υιοθετούμε κάθε έτος, τους οποίους παρακολουθούμε και αξιολογούμε ως προς τα αποτελέσματά τους.
  4. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνσητου προσωπικού μας να ακολουθεί τις διαδικασίες και οδηγίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  5. Οι περιοδικές Εσωτερικές Επιθεωρήσεις, βάσει των οποίων αποφασίζονται τυχόν διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες.
  6. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, ο οποίος ελέγχει την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας σε όλα τα τμήματα της εταιρείας.

  Ανθρώπινη Επικοινωνία Στην ΜΑΡΙΝΗΣ Α.Ε., η εταιρική κουλτούρα μας είναι μία κουλτούρα διαλόγου, διαφανών διαδικασιών και ανοιχτής επικοινωνίας. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση και διατήρηση θετικού επικοινωνιακού κλίματος, όπου ενθαρρύνεται η διαπροσωπική επαφή, αλλά και η έκφραση των διαφορετικών απόψεων. Κάθε γνώμη γίνεται σεβαστή. Κάθε άποψη είναι ισότιμη με τις άλλες. Κάθε παράπονο πρέπει να εκφράζεται.

  Καλλιεργούμε το ομαδικό πνεύμα και την εποικοδομητική συνεργασία. Πιστεύουμε στη δυναμική της ομάδας και στα εντυπωσιακά αποτελέσματα που αυτή μπορεί να επιτύχει. Ο καθένας μας ξεχωριστά αγωνίζεται για την ομάδα, αλλά και η ομάδα ως σύνολο αποτελεί πηγή έμπνευσης για τον κάθε έναν από εμάς. Μαζί ξεπερνάμε εμπόδια. Μαζί δίνουμε λύσεις. Μαζί κατακτούμε το μέλλον!